Sedan 1 januari 2011 är garantin på all VETUS-utrustning 3 år och garantin på motorer och generatorer 5 år. Utöver dessa generösa garantivillkor erbjuder VETUS också ett globalt servicenätverk så att våra kunder alltid kan räkna med utmärkt support.

Garantivillkor för VETUS tillbehör

Artikel 1

Denna garanti tillhandahålls av VETUS B.V. eller dess dotterbolag.

Artikel 2

2.1. Garantin gäller endast produkter som produceras och / eller levereras av VETUS.

Artikel 3

3.1. Garantin beviljas den första ägaren. Garantin kan överföras till en ny ägare och resten av garantiperioden överförs helt och hållet till den senare. Alla ändringar som görs på installationen eller produkterna kommer att göra garantivillkoren ogiltiga.

Artikel 4

4.1. Garantiperioden påbörjas när VETUS-produkten levereras till slutanvändaren.
4.2. Garantiperioden är 36 månader. Garantiperioden gäller endast för slutanvändare, inte företag eller professionella användare och strikt för fritidsbruk.
4.3. Garantiperioden är 12 månader för professionell användning. Innan användningen av produkten används för professionella ändamål bör användaren få skriftligt godkännande från VETUS och / eller dess auktoriserade återförsäljare.

Artikel 5

5.1. VETUS garanterar att VETUS utrustning innefattas av garanti mot produkt-, material- och tillverkningsfel under garantiperioden.
5.2. Fel som uppstår under garantiperioden repareras av VETUS utan kostnad för ägaren.
5.3. VETUS förbehåller sig rätten att ersätta en ny eller ersättningsprodukt om det inte går att reparera den felaktiga produkten.
5.4. Produkter som ersätts av VETUS under garanti kommer automatiskt att bli VETUS egendom.

Artikel 6

6.1. Det slutgiltiga beslutet om garantiansökan görs av VETUS och inte dess auktoriserade återförsäljare. Beslutet kommer att skickas skriftligen till leverantören / varvet. VETUS kommer inte att ingå korrespondens eller dialog med slutanvändaren.

Artikel 7

7.1. Slutanvändaren kan inte göra anspråk på garantin direkt med VETUS, utan skall göra anspråk på garantin hos leverantören av VETUS-produkten.

Artikel 8

Åberopande av garanti kommer att blir ogiltigt i följande situationer:

 • Att något periodiskt underhåll som krävts inte har utförts av en auktoriserad VETUS-återförsäljare
 • Felaktig installation eller montering av produkten
 • Felaktig användning av produkten
 • Felet orsakas av bristande vård av ägaren eller användaren
 • Vid extern katastrof
 • Vid försummelse av att följa bruksanvisningen
 • Garantiperioden på 36 månader har löpt ut
Artikel 9

Undantag: situationer som inte omfattas av denna garanti:

 • Slitdelar
 • Följande kostnader som (men inte begränsat till) – transportkostnader, arbetskostnader, transport, lyftkostnader etc.
 • Skador som följd av yttre påverkan
 • Förorening, frysning, överhettning och överbelastning

Garantivillkor för VETUS-motorer

Artikel 1

1.1. Denna garanti tillhandahålls av VETUS NV eller dess dotterbolag.

Artikel 2

2.1. Garantin gäller endast produkter som produceras och / eller levereras av VETUS.
2.2. Garantin gäller endast produkter som levereras av VETUS eller dess dotterbolag.

Artikel 3

3.1. För att kvalificera sig för garanti på motorer måste en fullständigt slutförd och undertecknad Service Manual presenteras. För att kräva garanti på reservdelar eller tillbehör, krävs en kopia av fakturan för den relevanta reservdelen eller tillbehöret som bevis på garantins giltighet.

Artikel 4

4.1. Garantin beviljas den första ägaren. Garantin kan överföras till en ny ägare och resten av garantiperioden överförs helt och hållet till den senare. Eventuella ändringar som görs på installationen eller produkterna kommer att göra garantiförhållandena ogiltiga.

Artikel 5

5.1. VETUS garanterar kvaliteten på den medföljande produkten och alla tillbehör som medföljer produkten. Fel kommer att repareras av VETUS eller dess dotterbolag, antingen genom att ersätta eller reparera den defekta delen. Reparationen i fråga kommer att utföras på en plats vald av VETUS.

Artikel 6

6.1. Garantiperioden börjar från leveransdagen till den första ägaren / slutanvändaren. Motorn eller generatorn ska tas i bruk senast 6 (sex) månader efter leveransen.

Artikel 7

7.1. VETUS marina dieselmotorer för icke-kommersiell användning i fritidsbåtar är garanterade mot alla materiella och / eller konstruktionsfel enligt gällande lag under en period på 36 (trettio) månader eller högst 1000 (ettusen) arbetstimmar. Beroende på vilket som kommer först.
7.2. Förutom garantitiden garanterar VETUS under de efterföljande 24 (tjugofyra) månaderna, eller ytterligare 1500 (femtonhundra) driftstimmar, beroende på vilket som kommer först, följande motordelar: cylinderblockgjutning, topplocksgjutning , vevaxeln, svänghjulskåpans gjutning, kamaxel och kamaxeldrevens gjutning, samt stötstängerna.
7.3. Garantin gäller inte för lätt yrkesmässig användning av motorn, om inte VETUS har godkänt för sådan användning under särskilda omständigheter.
7.4. Om sådant skriftligt godkännande ges av VETUS för lätt kommersiell användning av produkten, kommer garantiperioden att vara 12 (tolv) månader eller högst 1000 (ett tusen) arbetstimmar, beroende på vilket som kommer först.

Artikel 8

8.1. Den internationella garantitiden för elverk är:

 • 24 (tjugofyra) månader eller maximalt 1500 (femtonhundra) driftstimmar beroende på vilket som kommer först (gäller 1500 rpm:s elverk).
 • 24 (tjugofyra) månader eller maximalt 1000 (ettusen) driftstimmar beroende på vilket som kommer först (gäller 3000 rpm:s elverk).

8.2. In addition to this warranty period, VETUS guarantees during the subsequent 24 (twenty four) months, or an additional 1000 (one thousand) operating hours, depending on whichever comes first , the following engine parts: the cylinder block casting, the cylinder head casting, the crankshaft, the camshaft, the flywheel housing casting, the timing gear casting, the timing gears and the connecting rods

Artikel 9

9.1. Den internationella garantiperioden för motordelar och tillbehör är 12 (tolv) månader från fakturadatum. Delar som behövs för periodiskt underhåll och delar som utsätts för slitage ingår ej.

Artikel 10

10.1. Synliga fel måste rapporteras skriftligen omedelbart eller inom fem dagar senast till VETUS-återförsäljaren, distributören eller importören.

10.2. Garantin blir ogiltig när:

 • Produkten eller komponenten har använts för en annan applikation än vad som anges i specifikationen.
 • Produkten eller delen är felaktigt monterad eller installerad.
 • Felet beror på normalt och förväntat slitage.
 • Villkoren för drift, underhåll och reparation inte har följts.
 • Villkoren för drift, underhåll och reparation inte har följts.
 • Periodiskt underhåll inte har utförts av en VETUS-auktoriserad återförsäljare.
 • Konstruktionen eller justeringen av produkten har ändrats utan VETUS godkännande.
 • Produkten har använts för ett annat ändamål än vad den är avsedd för.
 • Icke-originaldelar har monterats.
 • Felet har inte rapporterats skriftligen till återförsäljaren, O.E.M (Original Equipment Manufacturer), importör eller VETUS inom 14 dagar efter det att felet noterats.

10.3. Garantin omfattar inte:

 • Fel som inte orsakas av material- eller konstruktionsfel.
 • Fel som orsakas av: normalt slitage, inre eller yttre smuts, rost och färgskador, frysning, överhettning, överbelastning eller felaktig användning.
 • Skador orsakad vid transport, distribution eller förvaring.
 • Reparationer utförda av en icke auktoriserad servicepunkt.
 • Material eller förfaranden som används på begäran av ägaren men som normalt inte levereras.
 • Delar som kan slitas, till exempel filter, packningar, spridare, smörjmedel, termostater, färg, slangar, kolborstar, glödstift, V-bälten och impellrar till exempel.
 • Följdkostnader för vinstdelning, transport, resor eller boende, tidsförlust, förlust av egendom, förlust av användning eller kostnader för att göra produkten tillgänglig, krankostnader, hamn- eller lyftkostnader, skador på grund av personskada eller förlust av ägodelar.
Artikel 11

11.1. En fordran på garantin kan endast göras om installationsformuläret har slutförts fullt ut av återförsäljaren eller installatören och återlämnats till VETUS B.V. serviceavdelning inom 14 dagar efter att produkten har startats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få den senaste informationen om erbjudanden, kampanjer och nyheter.