Od 1 stycznia 2011 r. na całe wyposażenie firmy VETUS udzielana jest 3-letnia gwarancja, natomiast na silniki i generatory udzielana jest nawet 5-letnia gwarancja. Oprócz tych niesamowitych warunków gwarancyjnych, firma VETUS udostępnia ogólnoświatową sieć serwisową, dzięki czemu nasi klienci zawsze mogą liczyć na doskonałe wsparcie.

Warunki gwarancji udzielanej na wyposażenie firmy VETUS

Artykuł 1

Niniejszą gwarancję zapewnia firma VETUS NV lub jej spółki stowarzyszone.

Artykuł 2

2.1. Gwarancja dotyczy tylko produktów wytworzonych i/lub dostarczonych przez firmę VETUS.
2.2. Gwarancja dotyczy tylko produktów dostarczonych przez firmę VETUS lub jej spółki stowarzyszone.

Artykuł 3

3.1. Gwarancja jest udzielana pierwszemu właścicielowi. Gwarancję można przenieść na nowego właściciela, kiedy to będzie on uprawniony do niej przez pozostały czas jej obowiązywania. Wszystkie modyfikacje w zakresie instalacji produktów spowodują unieważnienie warunków gwarancyjnych.

Artykuł 4

4.1. Okres obowiązywania gwarancji rozpocznie się z chwilą dostarczenia produktu firmy VETUS do użytkownika końcowego.
4.2. Gwarancja obowiązuje przez 36 miesięcy. Ten okres gwarancyjny stosuje się tylko w przypadku użytkownika końcowego, który zakupił produkt w sprzedaży detalicznej wyłącznie dla celów rekreacyjnych i nie obowiązuje on w przypadku firm ani użytkowników profesjonalnych.
4.3. W przypadku użytkowników profesjonalnych gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy. Przed użyciem produktu w celach profesjonalnych użytkownik powinien otrzymać pisemną zgodę od firmy VETUS i/lub jej autoryzowanych sprzedawców.

5.1. Firma VETUS gwarantuje, że wyposażenie VETUS będzie wolne od wad produktowych, materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.
5.2. Usterki, które wystąpią w okresie obowiązywania gwarancji, zostaną naprawione nieodpłatnie przez firmę VETUS.
5.3.  Firma VETUS zastrzega sobie prawo do zastosowania nowego lub zamiennego produktu, jeśli naprawa uszkodzonego produktu będzie niemożliwa.
5.4. Produkty wymienione przez firmę VETUS w ramach gwarancji staną się automatycznie jej własnością.

Artykuł 6

6.1. Końcową decyzję w sprawie zastosowania gwarancji podejmuje firma VETUS, a nie jej upoważnieni sprzedawcy. Decyzja ta zostanie przekazana na piśmie stoczni/sprzedawcy, który dostarczył produkt. Firma VETUS nie będzie prowadzić korespondencji ani rozmów z użytkownikiem końcowym.

Artykuł 7

7.1. Użytkownik nie może złożyć reklamacji bezpośrednio do firmy VETUS, lecz powinien skierować ją do dostawcy produktu firmy VETUS.

Artykuł 8

Wszystkie roszczenia gwarancje będą uznawane za nieważne w następujących sytuacjach:

 • Brak wymaganej konserwacji okresowej, przeprowadzanej przez autoryzowanego sprzedawcę VETUS
 • Nieprawidłowa instalacja lub montaż produktu
 • Niewłaściwe korzystanie z produktu
 • Awaria spowodowana nieostrożnością ze strony właściciela lub użytkownika
 • Katastrofa zewnętrzna
 • Ignorowanie wskazówek dotyczących użytkowania
 • Upłynął 36-miesięczny okres gwarancji
Artykuł 9

Wyłączenia: sytuacje nieobjęte niniejszą gwarancją:

 • Części eksploatacyjne
 • Koszty wynikowe, takie jak (między innymi) koszty transportu, robocizny, pracy dźwigu, koszty podnoszenia itp.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników środowiskowych
 • Zanieczyszczenie, ujemne temperatury, przegrzanie i przeciążenie

Warunki gwarancji udzielanej na silniki firmy VETUS

Artykuł 1

1.1. Niniejszą gwarancję zapewnia firma VETUS NV lub jej spółki stowarzyszone.

Artykuł 2

2.1. Gwarancja dotyczy tylko produktów wytworzonych i/lub dostarczonych przez firmę VETUS
2.2. The warranty is only applicable to products supplied by VETUS or its affiliates.

Artykuł 3

3.1. Aby móc skorzystać z gwarancji na silniki, należy przedłożyć całkowicie wypełnioną i podpisaną instrukcję serwisową. Aby skorzystać z gwarancji na akcesoria i części zamienne, należy będzie okazać dowód potwierdzający ważność takiej gwarancji (kopia faktury za zakup danego elementu akcesoriów lub części zamiennej).

Artykuł 4

4.1. Gwarancja jest udzielana pierwszemu właścicielowi. Gwarancję można przenieść na nowego właściciela, kiedy to będzie on uprawniony do niej przez pozostały czas jej obowiązywania. Wszelkie modyfikacje w zakresie instalacji produktów spowodują unieważnienie warunków gwarancyjnych.

Artykuł 5

5.1. Firma VETUS gwarantuje jakość dostarczonego produktu oraz wszystkich akcesoriów, które dostarczono wraz z nim. Firma VETUS lub jej spółki stowarzyszone naprawią wszelkie wady poprzez wymianę lub naprawę wadliwej części. Naprawa taka zostanie przeprowadzona w lokalizacji wybranej przez firmę VETUS.

Artykuł 6

6.1. Okres obowiązywania gwarancji rozpocznie się w w dniu dostawy produktu do pierwszego właściciela/użytkownika końcowego. Eksploatację silnika lub generatora należy rozpocząć nie później niż 6 (sześć) miesięcy po jego dostawie.

Artykuł 7

7.1. W przypadku morskich silników diesla firmy VETUS, przeznaczonych do zastosowań niekomercyjnych w łodziach rekreacyjnych, udziela się gwarancji na wszystkie wady materiałowe i/lub konstrukcyjne zgodnie z obowiązującym prawem, na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy lub maksymalnie 10000 (tysiąc) roboczogodzin w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

7.2. Oprócz tej gwarancji firma VETUS udziela także gwarancji na kolejne 24 (dwadzieścia cztery) miesiące lub dodatkowe 1500 (tysiąc pięćset) roboczogodzin w zależności od tego, co nastąpi szybciej, w przypadku następujących części silnika: odlewany blok cylindrów, odlewana głowica cylindrów, wał korbowy, wał rozrządu, odlewana obudowa koła zamachowego, odlewany rozrząd, koła układu rozrządu i korbowody.

7.3.Gwarancja nie obowiązuje w przypadku lekkich, profesjonalnych zastosowań silnika, chyba że firma VETUS zatwierdziła je w szczególnych okolicznościach.

7.4. Jeśli firma VETUS wyda pisemną zgodę na lekkie, komercyjne wykorzystanie produktu, gwarancja będzie obowiązywała przez 12 (dwanaście) miesięcy lub maksymalnie 1000 (tysiąc) roboczogodzin w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

Artykuł 8

8.1.  W przypadku generatorów stosuje się następujące okresy obowiązywania gwarancji międzynarodowej:

 • 24 (dwadzieścia cztery) miesiące lub maksymalnie 1500 (tysiąc pięćset) roboczogodzin w zależności od tego, co nastąpi szybciej (dla prędkości roboczej generatora wynoszącej 1500 obr/min).
 • 24 (dwadzieścia cztery) miesiące lub maksymalnie 1000 (tysiąc) roboczogodzin w zależności od tego, co nastąpi szybciej (dla prędkości roboczej generatora wynoszącej 3000 obr/min).

8.2. In addition to this warranty period, VETUS guarantees during the subsequent 24 (twenty four) months, or an additional 1000 (one thousand) operating hours, depending on whichever comes first , the following engine parts: the cylinder block casting, the cylinder head casting, the crankshaft, the camshaft, the flywheel housing casting, the timing gear casting, the timing gears and the connecting rods

Artykuł 9

9.1. W przypadku części i akcesoriów silnikowych gwarancja międzynarodowa obowiązuje przez 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury. Części wymagające okresowej konserwacji oraz części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

Artykuł 10

10.1.  Widoczne wady należy zgłosić na piśmie natychmiast lub najpóźniej w przeciągu pięciu dni, informując o nich sprzedawcę, dystrybutora lub importera produktów firmy VETUS.

10.2.  Wszystkie roszczenia gwarancje będą uznawane za nieważne w następujących sytuacjach:

 • Produkt lub komponent był wykorzystywany w sposób inny niż określony w specyfikacji.
 • Produkt lub część zostały nieprawidłowo zamocowane lub zainstalowane.
 • Awaria jest spowodowana normalnym i spodziewanym zużyciem.
 • Nie przestrzegano warunków dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw.
 • Nie przeprowadzano okresowej konserwacji u autoryzowanego sprzedawcy VETUS.
 • Zmieniono konstrukcję lub ustawienia produktu bez zgody firmy VETUS.
 • Produkt był używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Zamontowano nieoryginalne części.
 • Wada nie została zgłoszona na piśmie do sprzedawcy, OEM (producent oryginalnego wyposażenia), importera ani firmy VETUS w przeciągu 14 dni od chwili jej wykrycia.

10.3.  Gwarancja nie obejmuje:

 • Usterek niespowodowanych wadami materiałowymi ani konstrukcyjnymi.
 • Usterek wynikających z normalnego zużycia, zabrudzenia w środku lub na zewnątrz,rdzy i uszkodzenia powłoki lakierniczej, działania ujemnych temperatur, przegrzania, przeciążenia lub niewłaściwego użytkowania.
 • Uszkodzeń powstałych podczas transportu, dystrybucji lub przechowywania.
 • Napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany serwis.
 • Materiałów ani procedur wykorzystywanych na prośbę właściciela, które jednak nie są zazwyczaj zapewniane.
 • Części eksploatacyjnych, takich jak np. filtry, uszczelki, wtryskiwacze, środki smarne, termostaty, powłoki lakiernicze, węże, szczotki, świece żarowe, paski klinowe i wirniki.
 • Kosztów wynikających z konieczności dzielenia zysków, transportu lub zakwaterowania, utraty czasu, utraty możliwości korzystania z produktu oraz kosztów poniesionych, aby udostępnić produkt, kosztów korzystania z dźwigu, doku lub kosztów podnoszenia, szkód powstałych na skutek obrażeń ciała lub utraty własności.
Artykuł 11

11.1. Roszczenie gwarancyjne można złożyć tylko poprzez kompletne wypełnienie formularza instalacyjnego przez sprzedawcę lub instalatora oraz zwrócenie go do działu serwisowego firmy VETIS NV w przeciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia eksploatacji produktu.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o ofertach, promocjach i nowościach.